Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Meubelservice Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Meubelservice Nederland BV gevestigd aan de Leersumsestraatweg 11A te Doorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02070561;
b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Meubelservice Nederland een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Meubelservice Nederland en de klant;
d. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
e. Meubelstuk: het meubelstuk of vloerdeel waaraan Meubelservice Nederland in opdracht van de klant reparatie- en/of reinigingswerkzaamheden uitvoert;
f. Locatie: de locatie waar het meubelstuk zich bevindt;
g. Product: alle (meubel)onderdelen en goederen die Meubelservice Nederland in het kader van de overeenkomst aan de klant levert.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Meubelservice Nederland en de klant.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Meubelservice Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Meubelservice Nederland vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
2.6 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Meubelservice Nederland opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Meubelservice Nederland haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Meubelservice Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties of offertes binden Meubelservice Nederland niet.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van Meubelservice Nederland of op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Meubelservice Nederland.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Meubelservice Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Meubelservice Nederland heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
5.3 Indien Meubelservice Nederland op de locatie constateert dat de beschadiging dermate groot is dat Meubelservice Nederland de schade niet duurzaam kan herstellen, dan worden geen reparatiewerkzaamheden door Meubelservice Nederland uitgevoerd. In een dergelijk geval worden wel de voorrijkosten aan de klant in rekening gebracht.
5.4 De reparatie- en/of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Meubelservice Nederland de werkzaamheden uitvoert in haar werkplaats. In een dergelijk geval wordt het meubelstuk bij de klant opgehaald en na voltooiing van de werkzaamheden naar de klant teruggebracht.

Artikel 6: Annulering

6.1 Indien de klant de overeenkomst voor het voltooien van de opdracht tussentijds beëindigt, dan worden alle producten die nog niet geleverd zijn maar die al wel door Meubelservice Nederland bij haar leverancier(s) zijn besteld en alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht.
6.2 Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
6.3 Indien het product aan de klant geleverd is, dan kan de klant de overeenkomst niet meer annuleren.

Artikel 7: Meerkosten

7.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het meubelstuk andere eigenschappen bevat dan waarvan Meubelservice Nederland bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden. De meerkosten omschreven in dit artikel komen voor rekening van de klant.
7.2 Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
7.3 Meubelservice Nederland mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Meubelservice Nederland, dat in redelijkheid niet van Meubelservice Nederland mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De klant wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de verhoging, dan heeft Meubelservice Nederland het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen waarvan Meubelservice Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Meubelservice Nederland worden verstrekt.
8.2 De klant is gehouden Meubelservice Nederland onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Meubelservice Nederland onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
8.4 De klant vrijwaart Meubelservice Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
8.5 Indien de klant niet op de afgesproken tijd op de locatie aanwezig is, waardoor Meubelservice Nederland de werkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Meubelservice Nederland verschuldigd.
8.6 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, bewaren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
8.7 Indien het door Meubelservice Nederland geleverde is voorzien van instructies en/of technische specificaties, dan is de klant verplicht het geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit deze instructies of technische specificaties.
8.8 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Meubelservice Nederland niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Meubelservice Nederland gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 9: (Op)levering

9.1 De door Meubelservice Nederland opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Meubelservice Nederland ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.3 Indien de klant producten bij Meubelservice Nederland besteld heeft, dan worden de producten opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
9.4 De klant is ver¬plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta¬ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
9.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 10: Prijs

10.1 Voor de klant zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
10.2 Voor de klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
10.3 Tarieven en prijzen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
10.4 De prijzen voor de producten zijn exclusief eventuele verzend- of transportkosten, tenzij anders is overeengekomen.
10.5 De verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 11: Materialen

11.1 Meubelservice Nederland zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
11.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 12: Het meubelstuk

12.1 Indien Meubelservice Nederland i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst een meubelstuk onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
12.2 Meubelservice Nederland zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan het meubelstuk te voorkomen.
12.3 Meubelservice Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van het meubelstuk gedurende de periode dat Meubelservice Nederland het meubelstuk onder zich heeft.
12.4 Alle bewaring/opslag van het meubelstuk bij Meubelservice Nederland zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s, die het opgeslagen meubelstuk tijdens de duur van de opslag kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Meubelservice Nederland voor het uitvoeren van de reparatie- en/of reinigingswerkzaamheden hanteert is ook niet op het verzekeren van het meubelstuk afgestemd.

Artikel 13: Retentierecht

13.1 Meubelservice Nederland heeft het recht het meubelstuk onder zich te houden, indien de klant de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden niet heeft voldaan en, indien van toepassing, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met Meubelservice Nederland.
13.2 Het retentierecht eindigt op het moment dat de klant alle vorderingen die Meubelservice Nederland op de klant heeft, heeft betaald.
13.3 Meubelservice Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt doordat Meubelservice Nederland een beroep doet op zijn retentierecht.

Artikel 14: Betaling

14.1 Indien de klant een consument is, dan dient de klant de vergoeding voor het uitvoeren van de werkzaamheden onverwijld contant na de voltooiing van de werkzaamheden aan Meubelservice Nederland te betalen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 Facturatie aan de klant zijnde een bedrijf geschiedt na de (op)levering.
14.3 De klant dient de van Meubelservice Nederland ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
14.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
14.5 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een bedrijf

15.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Meubelservice Nederland, totdat alle vorderingen die Meubelservice Nederland op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
15.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Meubelservice Nederland te bewaren.
15.4 Meubelservice Nederland is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Meubelservice Nederland te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Meubelservice Nederland.

Artikel 16: Klachten en garantie

16.1 Klachten over geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn na de (op)levering aan Meubelservice Nederland kenbaar te worden gemaakt.
16.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Meubelservice Nederland de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
16.3 Op de door Meubelservice Nederland uitgevoerde reparatiewerkzaamheden wordt een garantie verleend van 1 jaar.
16.4 De factuur is het garantiebewijs.
16.5 Op producten die niet door Meubelservice Nederland gemonteerd zijn, wordt geen garantie gegeven.
16.6 Meubelservice Nederland garandeert niet dat de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden niet zichtbaar zijn aan het meubelstuk.
16.7 Meubelservice Nederland garandeert niet dat na het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden alle vlekken verwijderd zijn.
16.8 De verleende garantie vervalt en klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen indien:
a. de klant niet de gegeven aanwijzingen, onderhoud of overige gebruiksinstructies heeft opgevolgd of uitgevoerd;
b. het product verkeerd gemonteerd is;
c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
d. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
e. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
f. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
g. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
h. gebreken veroorzaakt zijn door goederen die niet door Meubelservice Nederland zijn geleverd.
16.9 Het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product of het opgeleverde werk verlengt de garantieperiode niet.
16.10 De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Meubelservice Nederland heeft voldaan.

Artikel 17: Klantenservice

17.1 De klantenservice van Meubelservice Nederland is op de volgende wijze bereikbaar:
Via het telefoonnummer: 0548-362196
Via het e-mailadres: info[at]meubel-service.nl.

Artikel 18: Opschorting en ontbinding

18.1 Meubelservice Nederland is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Meubelservice Nederland bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen.
18.2 Meubelservice Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
18.3 Voorts is Meubelservice Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.4 Meubelservice Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Meubelservice Nederland ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.5 Meubelservice Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
18.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Meubelservice Nederland de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van Meubelservice Nederland op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 19: Aansprakelijkheid en verjaring

19.1 Meubelservice Nederland kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2 Meubelservice Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Meubelservice Nederland is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
19.3 Door het reinigen van een meubelstuk kan de stof verkleuren. Meubelservice Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke verkleuringen.
19.4 Meubelservice Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
19.5 Meubelservice Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van of gebreken aan het meubelstuk.
19.6 Indien na voltooiing van de opdracht door Meubelservice Nederland aan het meubelstuk te zien is dat er een reparatie aan het meubelstuk is uitgevoerd, dan kan Meubelservice Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant daardoor lijdt, zoals waardevermindering van het meubelstuk.
19.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Meubelservice Nederland geleverde product, sluit Meubelservice Nederland iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.
19.8 Meubelservice Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Meubelservice Nederland in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
19.9 Meubelservice Nederland kan niet instaan voor het resultaat van de door haar uitgevoerde bemiddelingswerkzaamheden. Indien een leverancier van een meubelstuk niet handelt naar de wensen van de klant, dan kan Meubelservice Nederland daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Meubelservice Nederland tracht tot een goede oplossing te komen, maar kan dat niet garanderen.
19.10 Meubelservice Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.11 Indien Meubelservice Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Meubelservice Nederland beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Meubelservice Nederland gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Meubelservice Nederland beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
19.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Meubelservice Nederland of haar ondergeschikten.
19.13 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Meubelservice Nederland vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Meubelservice Nederland kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
19.14 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Meubelservice Nederland handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Meubelservice Nederland daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 20: Overmacht

20.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Meubelservice Nederland liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten door de leveranciers van Meubelservice Nederland; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Meubelservice Nederland of van haar leveranciers; diefstal; weersomstandigheden; het verbranden van middelen van vervoer van Meubelservice Nederland, haar leverancier of van een derde die Meubelservice Nederland heeft ingeschakeld voor het transport van de producten, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
20.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Meubelservice Nederland niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren, zullen zowel Meubelservice Nederland als de klant gehouden zijn om die te benutten.
20.3 Voor zover Meubelservice Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Meubelservice Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21: Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 22: Intellectuele eigendom

22.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Meubelservice Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
22.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Meubelservice Nederland, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op elke overeenkomst tussen Meubelservice Nederland en de klant is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Meubelservice Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Meubelservice Nederland gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Meubelservice Nederland schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.